ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 24 เรื่อง รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2][3] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
27/2565 แต่งตั้งกรรมการประจำสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  05 ส.ค. 2565
26/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  05 ส.ค. 2565
25/2565 แต่งตั้งกรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  08 ก.ค. 2565
24/2565 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) แทนตำแหน่งที่ว่าง  10 มิ.ย. 2565
23/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ   10 มิ.ย. 2565
22/2565 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  10 มิ.ย. 2565
21/2565 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  06 พ.ค. 2565
20/2565 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง  06 พ.ค. 2565
19/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  06 พ.ค. 2565
18/2565 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ  06 พ.ค. 2565


สถิติคำสั่งในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด รวม 875 คำสั่ง