ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 18 เรื่อง รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
21/2565 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  06 พ.ค. 2565
20/2565 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง  06 พ.ค. 2565
19/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  06 พ.ค. 2565
18/2565 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ  06 พ.ค. 2565
17/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  06 พ.ค. 2565
16/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  12 เม.ย. 2565
15/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห์แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  08 เม.ย. 2565
14/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลสถานะเงินคงคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  08 เม.ย. 2565
11/2565 แต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)  01 เม.ย. 2565
10/2565 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตำแหน่งที่ว่าง  01 เม.ย. 2565


สถิติคำสั่งในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด รวม 869 คำสั่ง